GARANTI

GARANTI

  • Garantitiden för släpvagnar tillverkade av Brentex OÜ är 24 månader. Garantiperioden börjar gälla från det ögonblick släpvagnen levereras till slutkonsumenten.
  • Garantin gäller endast för korrekt användning och regelbundet underhåll av släpvagnen. Om kraven i bruksanvisningen för släpvagnen inte uppfylls upphör garantin.
  • Tillverkaren garanterar att släpvagnen under garantiperioden kommer att vara fri från material- och produktionsfel. I händelse av material- och produktionsfel är tillverkaren skyldig att eliminera dem. Garantin täcker inte släpets normal slitage och defekter som har uppstått under påverkan av miljön. Inte heller omfattas av garantin släpets slitdelarna: bromsbelägg, bromslinor, hjul, gummibussnigar, hjullager, kopplingar, lås, gångjärn och lastsurrningsdelar.
  • Tillverkaren ansvarar inte för eventuella merkostnader, vilket kan inkludera inkomstbortfall, löner till anställda, bogseringstjänster, förlust eller förstörelse av egendom, boende och hyreskostnader etc.
  • Garantin gäller inte om släpet har reparerats, modifierats eller på annat sätt ändrats i släpvagnens konstruktion utan föregående information till tillverkaren eller tillverkarens representant. Garantin gäller inte om släpvagnen har expluaterats på ett oavsiktligt sätt eller om den maximala lastkapaciteten har överskridits.
  • Köparen skall underrätta tillverkaren eller tillverkarens representant inom 5 arbetsdagar om ett fel uppstår. Om ett fel uppstår är det förbjudet att använda släpvagnen ytterligare. Garantin gäller inte om meddelandet om felet har försenats och tillverkaren eller tillverkarens representant inte har underrättats om felet.

  • Det arbete som utförs enligt garantiförfarandet förlänger inte den totala garantiperioden.

VAR MEDVETEN OM

  • Nyförzinkade delar är blanka och ljusa. Med tiden bleknar galvaniserade ytorna och kan bli fläckiga. Detta är en normal oxidationsprocess för galvaniserade produkter. Röd rost kan bildas på materialets kanter, som försvinner under användning. De visuella ändringar som beskrivs ovan täcks inte av garantin.
  • Galvaniserade detaljer kan reagera på vissa kemikalier och syror. Det är viktigt att hålla släpvagnen ren och tvätta den regelbundet efter användning. Särskild försiktighet bör vidtas efter körning på saltade vägar, kontakt med gödningsmedel och syror.
  • Trailerns bottenplywood är ett naturligt material. Plywood kan ändra sin färg och form av fukten. Den kan deformeras, och när förhållandena förändras, återställs normalt tillstånd. För att skydda din släpvagn från fukt rekommenderar vi, att du använder en plan presenning.

+